Niepubliczne Technikum im Wojska Polskiego w Starachowicach ZDZ w Kielcach oferuje pomoc i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniom, którzy ich potrzebują.

Pracujemy na rzecz zapobiegania trudnościom w nauce oraz zwiększenia motywacji do rozwoju. Nasze działania mają na celu dostrzeżenie problemów uczniów oraz rozwijanie ich pasji i zdolności. Przywiązujemy dużą wagę do indywidualnego podejścia do każdego dziecka, dlatego w razie trudności staramy się dostosować program wsparcia do jego potrzeb. Dzięki temu możemy skutecznie pomóc uczniowi w pokonywaniu trudności i rozwijaniu jego potencjału. Naszym celem jest stworzenie inspirującej i wspierającej atmosfery, w której każdy uczeń ma szansę osiągnąć sukces.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego oraz nauczycieli specjalistów. Współpracujemy z rodzicami i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, aby zapewnić kompleksową opiekę uczniom.

Oferta pomocy jest dostępna dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla tych, którzy zgłoszą chęć skorzystania z pomocy. Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzymy Indywidualne Programy Edukacyjne, które są realizowane w ramach planu nauki.

Oferujemy różne formy pomocy, m.in.:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- warsztaty z matematyki dla klas pierwszych,

- zajęcia rozwijające kompetencje społeczne,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

- specjalistyczne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez nauczycieli specjalistów: oligofrenopedagoga, specjalistę z zakresu diagnozy i terapii ucznia ze spektrum Autyzmu w tym z zespołem Aspergera,

- zajęcia rozwijające zainteresowania ucznia : koło filmowe, koło fotograficzne, zajęcia kreatywności, studio muzyczne, wirtualna strzelnica.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne technologie:

-  Biofeedback,

-  C-eye (cyber oko) wyposażony w programy edukacyjne eyefeel, oraz eyeLern,

-  pokój do terapii SI.

Porady psychologa obejmują:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych.
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Prowadzenie konsultacji z zakresu pracy na zasobach, wspieranie i motywowanie do działania.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zaburzeń zachowania.
 • Pomoc rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka.

Wsparcie pedagoga specjalnego obejmuje:

 • interpretację treści opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb możliwości uczniów,
 • sposobów radzenia sobie ze stresem, sytuacjami trudnymi i kryzysowymi,
 • możliwości uzyskania specjalistycznego wsparcia.

Dla rodziców również mamy ofertę wsparcia, która obejmuje:

 • pomoc w budowaniu prawidłowych relacji z dorastającymi dziećmi,
 • radzenie sobie z problemami wychowawczymi,
 • pomoc w radzeniu sobie z uczuciami i emocjami,
 • właściwe zrozumienie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasz główny cel to zapewnienie wsparcia każdemu uczniowi, który go potrzebuje oraz stworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi młodzieży. Wspólnie działamy na rzecz sukcesu i dobrostanu naszych uczniów.

 

 

 

 

button

VR