Branżowa szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, ale też przystąpienie do matury i otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Kształcenie w tej szkole, w zależności od nauczanego zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Szkoła będzie mogła prowadzić kształcenie ogólne wspólnie dla uczniów kształcących się w różnych zawodach. Natomiast kształcenie zawodowe uczniowie ci będą mogli odbywać oddzielnie. W branżowej szkole II stopnia kształcenie ogólne będzie się odbywało zgodnie z ramowym planem nauczania, a obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, szkoła będzie mogła prowadzić w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ2. Ukończenie banżowej szkoły II stopnia umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu zawodowego.

Branżowa Szkoła II stopnia ZDZ w Starachowocach (2-letnia) - zapisy na rok szkolny 2023/2024

Kliknij w wybrany kierunek i dowiedz się więcej

Zasady rekrutacji 

Kandydaci do Branżowej Szkoły II stopnia składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kartę zdrowia ucznia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie  (dotyczy technikum, branżowej szkoły I i II stopnia),
  • 3 fotografie,
  • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole),
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży. 

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności ucznia podpisaną przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna.

Kliknij i pobierz:

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkół ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

  • 41 274 75 414

 Aby otworzyć dokumenty w formacie pdf , potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.

 

button

VR