Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach uzyskał dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego,bibliotek szkolnych i pedagogicznych"

(Kierunek interwencji: 3.1.
„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego" oraz Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych") Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025,
zgodnie ze złożonym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dla:

Niepublicznego Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w kwocie: 12 000 zł

Szkoły podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi obejmującą wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo, organizują wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, uwzględniają tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i
młodzieży podczas zorganizowanych przez szkoły spotkań z rodzicami, realizują projekty edukacyjne w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, dostosowują organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez
umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich, uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa umożliwia również zakup wyposażenia biblioteki szkolnej m.in.: regałów, czytników e-book-ów, laptopów.

 

button

VR