Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zwany dalej „Regulaminem” został opracowany na podstawie:
  • 172. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”.
  • 1 i 10a, § 11c i §11d Statut Niepublicznego Technikum im. Wojska Polskiego
   w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
 • Regulamin określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rejestracja kandydatów do szkół odbywa się w drodze naboru, w terminach określonych w harmonogramie opracowanym przez Dyrektorów Szkół.
 • Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości w formie ogłoszonego komunikatu informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach i warunkach przyjęcia kandydata do szkoły.

 

 1. Komunikat jest publikowany na stronie szkoły www.szkolystarachowice.zdz.kielce.pl
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez Dyrektora Szkoły.

Rozdział II

Zasady rekrutacji

 • Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku przez rodzica/ prawnego opiekuna kandydata do Dyrektora Szkoły w terminach określonych
  w komunikacie, o którym mowa rozdziale I ust 5.
 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły, wniosek o przyjęcie
  do szkoły, mogą być przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25.08.2022 r.
 • Do oddziałów przygotowania wojskowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • posiadają potwierdzone zaświadczeniem lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego,
 • posiadają pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do oddziału przygotowania wojskowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez Dyrektora Szkoły.
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przygotowania wojskowego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 • wyniki testu sprawności fizycznej.


Rozdział III

Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji

 • Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata do Dyrektora Szkoły o przyjęcie do szkoły.
 • Nie złożenie dokumentu jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji.
 • Dokumenty wymagane przy przyjęciu do oddziału przygotowania wojskowego:
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale przygotowania wojskowego (OPW) wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału przygotowania wojskowego.

Załącznik nr 1 – Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do oddziału przygotowania wojskowego.

Załącznik nr 2 – Test sprawności fizycznej (opracowany na podstawie Test sprawności fizycznej dla młodzieży Z. Chromińskiego).

 

Kontakty

 

button

VR

zapisy 2023